nieuws

20 juli 2020

De logopedisten zijn tijdens de schoolvakantie minder aanwezig dan gebruikelijk. Elske Ganzinga is met vakantie de eerste drie weken van de vakantie en Jeannette Marcus heeft de eerste drie weken van augustus vakantie.  De praktijk is gedurende de eerste week van augustus volledig gesloten.
Buiten onze vakanties om, zullen tijdens de schoolvakantie de behandelingen zoveel mogelijk geclusterd worden, zodat wij toe komen aan achterstallig werk en het op orde brengen voor het nieuwe schooljaar.
Als u contact zoekt, vragen wij u vriendelijk of in te spreken op onze voicemail of een mailtje te sturen naar info@logopediepraktijkmaarn.nl

8 juni 2020

Inmiddels worden de meeste mensen weer in de praktijk behandeld en zijn we al meer gewend aan de hygiënemaatregelen. Desondanks blijven de volgende ‘spelregels’ van kracht:

U wordt gevraagd de behandeling om te zetten in een behandeling op afstand (telelogopedie) of (kosteloos) te annuleren als op één of meer onderstaande punten bevestigend wordt geantwoord:
• Heeft u een of meerdere van de volgende (ook milde!) symptomen: neusverkoudheid of hoesten of benauwdheid of koorts (vanaf 38°C)?
• Heeft u de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) gehad?
• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met koorts en/of benauwdheidsklachten?
• Is er bij uzelf of een huisgenoot/gezinslid in de afgelopen 14 dagen corona vastgesteld?

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

 • Kom pas tegen de tijd dat de afspraak gepland staat
 • Bij de ingang in de hal de handen ontsmetten (dispenser staat klaar) en was de handen na de afspraak
 • wacht bij de logopediekamer op de stoel (kinderen mogen niet rennen en moeten blijven zitten)
 • Geen handen schudden
 • Kom zoveel mogelijk alleen of zonder andere kinderen
 • Hoest en nies in de elleboog
 • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
 • Ga thuis naar het toilet

Als het nodig is, maakt de logopedist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we u ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We vertrouwen erop dat u begrip heeft voor de maatregelen.

11 mei 2020

Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan u gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken op afstand, via de telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als u, jij, of iemand in het gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of stellen we de behandeling  even uit. Als het voor de logopedische zorg noodzakelijk is én het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk.

20 september 2019

Met ingang van vandaag is Elisabeth Huisman met zwangerschapsverlof en zij keert na haar verlof niet meer terug in de praktijk. Omdat er een tekort aan logopedisten is, zal er op vrijdag geen logopedist in de praktijk werkzaam zijn. Wel zijn Elske Ganzinga en Jeannette Marcus via de voicemail en via e-mail te bereiken. De voicemail kan namelijk op afstand beluisterd worden.


2 september 2019:
Interessant bericht van Oudervereniging Balans:

Dyslexietour bijna van start

In opdracht van het Stimuleringsprogramma Dyslexie organiseert Balans, tussen september 2019 en eind 2020, 24 bijeenkomsten over leesproblemen en dyslexie: de Balans Dyslexietour. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor ouders én voor de kinderen met dyslexie zelf. De toegang is gratis en de Dyslexietour komt ook bij u in de buurt. De eerste bijeenkomsten worden gehouden in Houten en in Almere. 18 september 2019 Dyslexietour Houten:  http://balans.m1.mailplus.nl/nct4297449/kkGLd9BCTrUVSwd

Wanneer en waar komt de Dyslexietour nog meer langs? Houd daarvoor de Agenda op Balansdigitaal.nl in de gaten.


9 juli 2019

‘Snel en zelfstandig leren spraakafzien met een nieuw digitaal oefenprogramma’

Op 1 juli jl. is het online oefenprogramma spraakafzienoefenen.nl gelanceerd. De ontwikkelaars, Caroline van Daelen en Paula Hettinga, beiden logopedist, zijn trots dat de website www.spraakafzienoefenen.nl nu voor iedereen gratis beschikbaar is.

website spraakafzien 250x175

De website is officieel in gebruik genomen door Gerard de Vijlder en Peter Helmhout namens Stichting Plots- en laatdoven.

De Raad voor Gezondheidsonderzoek maakte in 2003 op basis van verschillende registraties en onderzoeken de inschatting dat circa 1 op de 10 Nederlanders slechthorend is door lawaaischade en ouderdom.

Momenteel zijn er volgens schatting door het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 17,3 miljoen inwoners in Nederland waardoor de inschatting neerkomt op 1,7 miljoen slechthorenden. 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder kan onvoldoende spraak in rumoer verstaan. Een groot deel van deze groep moet nog jaren deelnemen aan het arbeidsproces.

Gelukkig biedt voor veel (plots- en laat-) doven en slechthorenden een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) uitkomst. Maar wat als, ondanks deze en andere technische hulpmiddelen, de verstaanbaarheid toch te wensen overlaat?

Om deze groep te ondersteunen hebben Caroline van Daelen en Paula Hettinga deze website ontwikkeld. Door te leren spraakafzien, aflezen van klanken van iemands mond, gecombineerd met non-verbale communicatie zoals mimiek en lichaamstaal) kunnen slechthorenden en (plots- en laat-) doven weer beter deelnemen aan een gesprek.

Het idee is ontstaan vanuit de praktijk. Beide logopedisten geven, ieder vanuit hun eigen logopediepraktijk, trainingen spraakafzien. Zij kregen vaak de vraag of er ook iets was om de lessen thuis zelfstandig te kunnen herhalen. Dat was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden. Dankzij financiële steun van de fondsen Handicap.nl en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars kon het digitaal oefenprogramma Spraakafzien worden verwezenlijkt.

www.spraakafzienoefenen.nl is een zeer uitgebreid oefenprogramma geworden. In 12 lessen worden 1.200 oefeningen met filmpjes aangeboden, oplopend in moeilijkheidsgraad. De vooruitgang is steeds terug te zien in scores per oefening. Paula en Caroline raden aan om het digitale oefenprogramma te combineren met een training bij een logopedist die ervaring heeft met het geven van spraakafzien. Bij een logopedist word je begeleid; krijg je een training op maat, is er ruimte voor uitleg en worden communicatietips gegeven.

24 juni 2019

Lezen met klankhulp in de vakantie

Dyslexie of beter leren lezen? Lees met klankhulp! Gebruik de Taal in Blokjes Reader software om beter te lezen in de vakantie. Moeilijke teksten met lange woorden en kleine lettertjes worden opeens goed leesbaar. De leerling leert op eigen kracht beter lezen op een moment dat het uitkomt.
De software werkt op elk apparaat: tablet, smartphone, laptop en werkt overal: thuis, in de tent, op een kameel in Afrika…
Ga naar de Taal in Blokjes Reader software voor meer informatie.

De Taal in Blokjes Reader is het enige programma dat de klanken van de Nederlandse taal begrijpt en kan coderen. Het programma zorgt voor tekstvereenvoudiging door fonologische codering en diverse geavanceerde opmaakmogelijkheden, zoals onder andere lettergreep weergave, lettergrootte, letterafstand en regelafstand.
Er is ook een aparte software versie voor ouders beschikbaar.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar kunt u in het logboek zien wat uw leerling heeft gelezen en in hoeveel tijd.

Er is ook een ouderversie van de Taal in Blokjes Reader, zie daarvoor: www.taalinblokjes.nl/reader/oudersDownload hier de brochure van de Taal in Blokjes Reader software.

16 april 2019

Ruim een jaar geleden zijn er afspraken gemaakt tussen de NVLF en Siméa over de samenwerking tussen de eerstelijns logopedisten en de cluster 2 scholen. Een deel van de afspraken gaat over de vergoeding van werkzaamheden die aan de logopedist uit de eerstelijn worden gevraagd.

Over de vergoeding van het bijwonen overleg zijn regionale verschillen hoe de afspraken worden nageleefd. In de ene regio is er geen discussie over de vergoeding van de werkzaamheden, terwijl er ook regio’s zijn waar er geen enkele vergoeding wordt geboden omdat er of geen budget lijkt te zijn of omdat er volgens het cluster 2 het merendeel van de collega-logopedisten geen vergoeding vraagt.

Wat zijn de afspraken over de vergoeding van het overleg bij een leerling met een cluster 2 arrangement?

 • De ambulant begeleider neemt het initiatief voor het uitnodigen van de behandelend eerstelijns logopedist om een onderwijskundig doel te behalen
 • De behandelend logopedist maakt een offerte voor het bijwonen van het overleg
 • Na accordering van de offerte wordt het bijwonen van het overleg vergoed

Deze afspraken gaan dus alleen over leerlingen met een cluster 2 indicatie en waarbij de ambulant begeleider het initiatief voor het overleg neemt. In alle gevallen waarbij de school van de leerling verzoekt om een overleg bij te wonen, kan er geen beroep worden gedaan op de afspraken die wij met Siméa hebben gemaakt. Siméa kan immers geen afspraken maken over de budgetten van het ‘reguliere’ onderwijs.

2 april 2019

Vrijwel alle logopedisten in de eerste lijn lijden onder de werkdruk en de wachtlijsten voor patiënten nemen verder toe. Dat leren de nieuwste cijfers uit een raadpleging van de NVLF onder haar leden. Vergeleken met vorig jaar is het beeld zorgelijk verslechterd.

zorg onder druk

Om de politiek snel inzicht te geven in de problematiek rond de logopedische zorg in Nederland, heeft de NVLF vorig jaar een infographic laten maken. De belangrijkste conclusies en boodschappen op 1 A4. Vorige week is een nieuwe versie gereed gekomen. Daaruit blijkt: de problemen zijn eerder toe- dan afgenomen.

Voor de nieuwe versie zijn cijfers over 2018 gebruikt, afkomstig uit een onderzoek onder de leden. Ten opzichte van vorig jaar zijn er twee belangrijke veranderingen. Het percentage logopedisten werkzaam in de eerste lijn dat een problematisch hoge werkdruk ervaart, is toegenomen van 57 naar 97%. Bij 71% van de logopediepraktijken is sprake van een wachtlijst voor patiënten. Vorig jaar was dat nog 48%. Wachtlijsten zijn geen incidenteel voorkomend probleem. Meer dan de helft van de ondervraagden kampt al meer dan een half jaar met een wachtlijst.

Verder is opmerkelijk dan twee op de drie logopedisten in dienst van een praktijk overweegt te kiezen voor een ander werkveld vanwege de hoge werkdruk en de slechte arbeidsvoorwaarden.

19 maart 2019

Een artikel in NRC van 12 maart jl. heeft bij verschillende logopedisten in het land geleid tot verbazing en ook tot verontwaardiging.

nrc 250x175

Het artikel ging over medische kosten die al dan niet door de zorgverzekeraar worden vergoed, toegespitst op gynaecologische behandelingen. Aanleiding was een brief van minister Bruins (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer waarin hij het advies van het Zorginstituut overneemt om kunstmatige inseminatie niet te vergoeden voor vrouwen met wie medisch gezien niets mis is.

Ter illustratie heeft de journaliste een aantal voorbeelden beschreven van wel en niet vergoede behandelingen in verschillende (para)medische beroepen, waaronder de logopedie. Die voorbeelden leidden tot verbazing en een aantal logopedisten heeft zich er ook aan gestoord. Logopedie werd geplaatst in een rijtje met schaamlipcorrectie, pruiken, besnijdenis, borstimplantaten, anticonceptie, groeihormonen en flaporen. Bovendien waren de voorbeelden uit de logopediepraktijk weinig gelukkig gekozen en beschreven.

De NVLF heeft bekeken of er reden was bezwaar aan te tekenen bij de krant. Dat is niet het geval, was de conclusie. De journaliste heeft niet de intentie gehad het vakgebied of de beroepsgroep in een negatief licht te zetten. Het artikel gaat niet om wat logopedie allemaal inhoudt of waarmee het vak vergeleken kan worden, maar om het feit dat binnen één vakgebied verschillende behandelingen anders worden vergoed. Daarbij zijn voorbeelden gezocht die bij een groot publiek tot herkenning leiden. Logopedie past in de ogen van de journalist in dat rijtje.

12 maart 2019, bron: nieuwsbrief NVLF

De vraag van deze week is: De ambulant begeleider van de cluster 2 school nodigt mij niet meer uit voor een overleg, maar wil telefonische afstemming. Wat zijn de afspraken?

De NVLF en Siméa hebben afspraken gemaakt over de samenwerking tussen de eerstelijns logopedist en de (cluster 2) scholen. De afspraken gaan alleen over de samenwerking waarbij leerlingen een cluster 2 arrangement hebben.

Dit zijn de hoofdlijnen van de afspraken:

 1. De ambulant begeleider nodigt de behandelend eerstelijns logopedist uit voor een overleg, als de bijdrage een onderwijskundig doel dient. De behandelend logopedist maakt een offerte voor het bijwonen van het overleg. Na goedkeuring van deze offerte wordt het bijwonen van het overleg vergoed.
 2. Om te voorkomen dat het bijwonen van het overleg wordt vervangen door telefonische afstemming, is afgesproken dat het telefoongesprek maximaal 5 minuten duurt. Er zijn geen specifieke afspraken gemaakt over afstemming per email. De NVLF vindt dat ook daar maximaal 5 minuten de grens is.
 3. Voor het aanleveren van onderzoeksgegevens voor de herindicatieaanvraag, wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de planning van de behandelend logopedist. Als er voor deze aanvraag een onderzoek gevraagd wordt dat niet in het behandelplan past, kan ook voor het afnemen (en beoordelen) van dit onderzoek een offerte worden ingediend die na goedkeuring wordt uitbetaald.
 4. Voor het maken van verslagen wordt zo veel als mogelijk aangesloten bij de planning van de behandelend logopedist voor het maken van een (tussentijds) verslag voor de verwijzer. Er hoeven geen uitgebreide verslagen meer gemaakt te worden. De lengte van het verslag is 1-2 A4.

Voor meer informatie zie: Afspraken NVLF en Siméa over vergoeding logopedisten eerstelijn